Regulamin usługi KULTURALNY SMS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi „KULTURALNY SMS” (dalej KSMS). Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.kulturalnysms.pl, skąd może zostać pobrana i zapisana w formacie PDF.
 2. Dostawcą usługi „Kulturalny SMS” jest IT DOT Sp. o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-959 Rzeszów, ul.Słowackiego 24 lok. 27, KRS 386806, (dalej Dostawca).
 3. Usługa jest realizowana we współpracy z innymi podmiotami organizującymi wydarzenia kulturalne.
 4. Usługa skierowana jest do osób fizycznych, uprawnych do użytkowana telefonu komórkowego w jednej z krajowych sieci telefonii komórkowej (dalej Klient).
 5. Wysłanie przez Klienta sms-a oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. W ramach usługi KULTURALNY SMS oferowana jest możliwość otrzymania wiadomości tekstowej sms zawierającej nazwę i adres placówki kulturalnej, tytuł proponowanego wydarzenia (filmu, spektaklu, wystawy), godzinę oraz wysokość przyznanego rabatu wraz z kodem rabatowy składający się z liczby znaków, upoważniającym do zakupu biletu w promocyjnej cenie, na zaproponowane wydarzenie kulturalne.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi jest wysłanie sms-a pod płatny nr 7055 , o treści stanowiącej kombinacją dwóch wyrazów: kategorii instytucji kulturalnej (KINO, TEATR, MUZEUM, OPERA, FILHARMONIA, ...) i nazwy miasta objętego usługą (np. RADOM); przykład: dpmuzeum.radom
 3. Koszt wysłanego sms-a wynosi 0,50 zł + 23% VAT.
 4. Lista miast objętych usługą dostępna jest w materiałach promocyjnych oraz na portalu www.kulturaisztuka.pl i www.kulturalnysms.pl
 5. Po wysłaniu sms-a, Klient otrzymuje bezpłatnego KSMS-a zwrotnego, o którym mowa w pkt. 6.
 6. Klient może wysłać dowolną liczbę sms-ów. Każdy wysłany przez Klienta sms gwarantuje otrzymanie od Dostawcy KSMS-a, o którym mowa w pkt. 6.
 7. W treści sms-a Klient nie podaje żadnych danych osobowych, a jego identyfikacja dokonywana jest jedynie w oparcie o numer telefonu, z którego został wysłany sms.
 8. Klient za każdego wysłanego sms-a otrzymuje 1 punkt. Za każde 10 punktów Dostawca wysyła na numer telefonu Klienta bon w postaci KSMS-a, o którym mowa w pkt. 6, ważny tylko w dniu doręczenia/ ważny przez 3 dni.

ZASADY HONOROWANIA KODÓW RABATOWYCH

 1. Kulturalny SMS jest ważny tylko w dniu otrzymania.
 2. Jeden KSMS upoważnia do jednorazowej zniżki przy zakupie biletu na polecane przez Dostawcę wydarzenie kulturalne z wybranej przez Klienta kategorii.
 3. Otrzymany przez Klienta rabat nie łączy się z innymi promocjami udzielanymi przez podmiot organizujący imprezę kulturalną.
 4. W celu nabycia biletu po promocyjnej cenie Klient powinien przed zakupem poinformować sprzedawcę o zamiarze skorzystania z rabatu oraz podać nr kodu poprzez okazanie go sprzedawcy na wyświetlaczu telefonu, z którego została zamówiona usługa.
 5. Kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim otrzymanego od Dostawcy KSMS-a w celu skorzystania z rabatu jest zabronione.
 6. Możliwość zrealizowania rabatu ograniczona jest dostępnością wolnych miejsc. W przypadku kiedy liczba osób zainteresowanych proponowanym wydarzeniu kulturalnym przekroczy liczbę dostępnych miejsc, o możliwości udziału w imprezie decydować będzie kolejność nabywania biletów. Klientom nie przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu biletu przed innymi uczestnikami wydarzenia.
 7. Koszt wysłanego sms-a, w przypadku niezrealizowania rabatu z przyczyny określonych w pkt. 19 oraz okoliczności leżących po stronie Klienta, nie podlega zwrotowi.

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji usług KSMS świadczonej przez Dostawcę.
 2. Dokonując zgłoszenia reklamacji należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu z którego złożono zamówienie, adres, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację, numer konta bankowego lub adres właściwy do dokonania zwrotu zapłaconej ceny.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostawca usługi informuje, że numer telefonu użytkowanego przez Klienta nie będzie wykorzystywany do wysyłania informacji marketingowych, z zastrzeżeniem promocji opisanej w pkt. 12.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2013 r.
 4. Dostawca może dokonać zmiany regulaminu.
 5. O zmianie regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Dostawcę wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie www.kulturalnysms.pl, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle obowiązujących przepisów prawa, należy tę część interpretować w taki sposób aby była ona zgodna z prawem i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w mocy i są w pełni skuteczne.